ម៉ោងនៅ រាជធានីភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា)
wWw.RozaDL.BlogSpot.Com
សូមចុចលើ ចូលចិត្ត ដើម្បីទទួលបានពតិមានប្រចាំថ្ងៃពី RozanDlសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានចុចលើ ចូលចិត្ត សូមអរគុណ!!!

Tuesday, August 21, 2012

Town CD Vol 29 ខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាបើបងជាអូន (មាស សុខសោភា)

Town CD Vol 29 Coming Soon...!!!
សូមចុចលើ ចូលចិត្ត ដើម្បីទទួលបានពតិមានប្រចាំថ្ងៃពី RozanDl សូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានចុចលើ ចូលចិត្ត សូមអរគុណ!!!