ម៉ោងនៅ រាជធានីភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា)
wWw.RozaDL.BlogSpot.Com
សូមចុចលើ ចូលចិត្ត ដើម្បីទទួលបានពតិមានប្រចាំថ្ងៃពី RozanDlសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានចុចលើ ចូលចិត្ត សូមអរគុណ!!!

Monday, December 31, 2012

Sunday CD Vol 143 (Full Album)

Sunday CD Vol 143 ចេញលក់ហើយ

Sunday, December 23, 2012

Sunday CD Vol 142 (Full Album)

Sunday CD Vol 142 ចេញលក់ហើយ

Town CD Vol 32 (Full Album)

Town CD Vol 32 ចេញលក់ហើយ

Thursday, November 29, 2012

BigMan CD Vol 22 (Full Album)

BigMan CD Vol 22 ចេញលក់ហើយ

Wednesday, November 28, 2012

Friday, November 23, 2012

C-Star CD Vol 05 (Full Album)

C-Star CD Vol 05 ចេញលក់ហើយ

C-Star CD Vol 04 (Full Album)

C-Star CD Vol 04 ចេញលក់ហើយ

Thursday, November 22, 2012

Sunday VCD Vol 117 (Full Album)

Sunday VCD Vol 117 ចេញលក់ហើយ

Wednesday, November 21, 2012

Sunday CD Vol 141 (Full Album)

 Sunday CD Vol 141 ចេញលក់ហើយ

Saturday, November 17, 2012

CTN Comedy - Sam Mes (17-11-12)

កំប្លែងស៊ីធីអិន រាត្រីកំសាន្ត រឿង៖ ស៊ាំ ! ម៉េស
សូមចុចលើ ចូលចិត្ត ដើម្បីទទួលបានពតិមានប្រចាំថ្ងៃពី RozanDl សូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានចុចលើ ចូលចិត្ត សូមអរគុណ!!!